zuppa inglese

[zoo-puh een-glay-zeh]

Literally translated as “English soup”, this Italian dish is, in fact, a refrigerated dessert similar to the British favorite, TRIFLE. It’s made with rum-sprinkled slices of sponge cake layered with a rich custard or whipped cream (or both) and candied fruit or toasted almonds (or both).

Dịch theo nghĩa đen là “English Soup – Súp của người Anh”, món ăn Ý này là, trên thực tế, một món tráng miệng lạnh tương tự như yêu thích của Anh, Một cách tỉ mỹ, Nó được chế biến bằng cách rưới rượu rum lên lát bánh xốp (bánh bông lan), sau đó xếp vào một khuông, hoặc ly, xem kẽ nhau với custard hoặc kem (hoặc cả hai) và mứt trái cây hoặc hạt hạnh nhân nướng (hoặc cả hai).